کمک های خیرین

کدملیشماره تماسآدرسمبلغ (تومان)موسسه/ خیرتاریختوضیح
059023587709391496804خیابان- شریعتی250 هزار تومانمحمدی1400/03/17بابت خرید گوشت
023654782109391496804خیابانطالقانی300 هزار تومانیاری1400/03/19بابت خرید لباس